Ciara

1

Basic Instinct lyrics

2010 (14 songs)
2

Ciara lyrics

2004 (17 songs)
3

Fantasy Ride lyrics

2009 (13 songs)
4

Get Up lyrics

2006 (1 song)
5

Goodies lyrics

2004 (13 songs)
6

Like a Boy lyrics

2007 (4 songs)
7

The Evolution lyrics

2006 (16 songs)
8

unknown lyrics

(6 songs)