Chromeo - Fancy Footwork lyrics

Chromeo - Fancy Footwork album CD cover
1

Fancy Footwork lyrics

2

Bonafied Lovin lyrics

3

Momma's Boy lyrics